NOTA LEGAL

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web satotanaka.com són de titularitat exclusiva de izakaya catering sl. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Aquesta web utilitza galetes (cookies) i altres mitjans de naturalesa anàloga que s'utilizen exclusivament per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc, en cap cas s'utilizen per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web.

Izakaya catering sl explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Autoritat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

IZAKAYA CATERING,SL NIF B64124803 c. vinyals, 44, sat 1a 08041-Barcelona

NOTA LEGAL

Los contenidos y elementos gráficos que forman parte del sitio web satotanaka.com son de titularidad exclusiva de izakaya catering sl. Los contenidos del sitio web son objeto de propiedad intelectual, con las excepciones previstas en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, cualquier uso o reproducción que los usuarios hagan de estos contenidos, o de otros que se puedan incluir en el futuro, se realizarán siguiendo las previsiones y respetando las limitaciones de la normativa mencionada.

Esta web utiliza galletas (cookies) y otros medios de naturaleza análoga que se utilizan exclusivamente para facilitar a las personas usuarias la accesibilidad y la exploración segura y eficiente del sitio, en ningún caso se utilizan para el tratamiento de datos personales que permitan la identificación de personas físicas concretas, usuarias del sitio web.

Izakaya catering sl explicita una reserva de derechos con carácter general respecto del conjunto de los contenidos difundidos en el sitio web que son objeto de propiedad intelectual.

admite el uso personal y privado de los contenidos de este sitio web, que resulte adecuado y ajustado a la finalidad del sitio, concretada en el apartado anterior de este aviso legal. Sin embargo, en determinados supuestos la Autoridad puede indicar de forma explícita que es necesario solicitar una autorización expresa. En estos casos, la solicitud correspondiente se enviará por escrito a:

Izakaya CATERING, SL NIF B64124803 c. vinyals, 44, sat 1ª 08041-Barcelona

LEGAL NOTE

The contents and graphic elements that are part of the satotanaka.com website are exclusively owned by izakaya catering sl. The contents of the website are subject to intellectual property, with the exceptions provided in article 13 of the Real Decreto Legislativo 1/1996, of April 12, which approves the consolidated text of the Intellectual Property Law. Therefore, any use or reproduction that users make of these contents, or others that may be included in the future, must be done in accordance with the provisions and respecting the limitations of the aforementioned regulations.

This website uses cookies (cookies) and other means of a similar nature that are used exclusively to provide users with accessibility, safety and help with an efficient exploration of this website, in any case are used for personal data processing that allow the identification of specific physical persons or users of the website.

Izakaya catering sl explicitly provides a reservation of rights in general with regard to all the content published on the website that is the object of intellectual property.

The personal and private use of the contents of this website is admitted, which is appropriate and adjusted to the purpose of the site, as specified in the previous section of this legal notice. However, in certain cases, the Authority may explicitly indicate that it is necessary to request an express authorization. In these cases, the corresponding application must be sent in writing to:

IZAKAYA CATERING, SL ID number B64124803 c. Vinyals, 44, Sat 1a 08041-Barcelona